โรงเรียนเพชรศึกษาการบริบาล

มุ่งมั่น พัฒนาวิชาชีพ ขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการมีงานทำ สู่ความมั่นคงในอนาคต

 


นางสาวเกตุนภา แก้วแย้ม
นักศึกษารุ่นที่ 11
ศิษย์เก่าจาก โรงเรียนบ้านซับเปิบ

เริ่มปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์

นางสาวขวัญใจ นารา
นักศึกษารุ่นที่ 11
ศิษย์เก่าจาก โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

เริ่มปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์

นางสาวจันทร์ทิพย์ แก้วภิรมย์
นักศึกษารุ่นที่ 11
ศิษย์เก่าจาก โรงเรียนวังชมภูวิทยาคม

เริ่มปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์

นางสาวชนัญชิดา รักแจ่ม
นักศึกษารุ่นที่ 11
ศิษย์เก่าจาก โรงเรียนวังชมภูวิทยาคม

เริ่มปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์

นางสาวชุติมา อินทราวุฒิ
นักศึกษารุ่นที่ 11
ศิษย์เก่าจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เริ่มปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลบึงสามพัน

นางสาวนาริน โปยขุนทด
นักศึกษารุ่นที่ 11
ศิษย์เก่าจาก โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

เริ่มปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์

นางสาวมณีนุช คำวิโส
นักศึกษารุ่นที่ 11
ศิษย์เก่าจาก โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม

เริ่มปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์

นางสาววัฒนา เชื้อธรรม
นักศึกษารุ่นที่ 11
ศิษย์เก่าจาก โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

เริ่มปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลบึงสามพัน

นางสาววันนิสา คุ้มสิงสัน
นักศึกษารุ่นที่ 11
ศิษย์เก่าจาก โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม

เริ่มปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์

นางสาวศิริวัลย์ ชอบชื่น
นักศึกษารุ่นที่ 11
ศิษย์เก่าจาก โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา

เริ่มปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์

นางสาวสุนิษา อาจแหยม
นักศึกษารุ่นที่ 11
ศิษย์เก่าจาก โรงเรียนเนินพิทยาคม

เริ่มปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์

นางสาวสุปราณี แววสันเทียะ
นักศึกษารุ่นที่ 11
ศิษย์เก่าจาก โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

เริ่มปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์

นางสาวหนึ่งฤทัย เอี่ยมอ่อง
นักศึกษารุ่นที่ 11
ศิษย์เก่าจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

เริ่มปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์
ความสำเร็จ รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 7 รุ่นที่ 8 รุ่นที่ 9 รุ่นที่ 10 รุ่นที่ 11